Programul de Masterat

Business

Prin misiunea asumată - Programul de masterat  BUSINESS se concentrează, ca arie tematică, pe discipline subsumate administrării afacerilor. Menirea programului este aceea de a contribui la formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate în domeniul administrării afacerilor, programul se încadrează în coordonatele misiunii generale a A.S.E., de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ bazat pe excelenţă,  în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează.

Prin parteneriatul cu Asociatia BASIQ si prestigioasele organisme de certificare TUV Nord si CERTIND, absolventii vor putea obtine urmatoarele certificate:

auditor intern pentru sisteme de management al calitatii

networking

manager calitate

Admitere 2018

Calendarul admiterii
Oferta de locuri
Continutul dosarului de inscriere
Unde ma inscriu?
Taxa de inscriere

GRAFICUL ADMITERII LA PROGRAMELE DE MASTERAT
23 - 25 iulie (8:00-16:00) Înscrieri
25 iulie Afişarea programării examenului de competenţă lingvistică
26 iulie Susţinerea examenului de competenţă lingvistică și afişarea rezultatelor sale
26 iulie Afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea probei de specialitate:
 testul grilă
27 iulie, Seria I și Seria II
Susţinerea probei de specialitate:
 testul grilă
Afișarea rezultatelor la proba de specialitate
28 iulie (8:00 -12:00) Depunerea contestațiilor pentru rezultatele obținute la testul grilă
30 iulie Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe locuri finanţate de la buget și taxă
30-31 iulie (9:00 -16:00) Depunerea diplomelor de bacalaureat în original și a diplomelor de licență/adeverinţelor de absolvire (pentru absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea 2018), în original;
Plata a 1/2 din taxa anuală de şcolarizare;
Depunerea cererilor de renunțare, restituirea, la cerere, a dosarelor.
01 august Afişarea listelor candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget şi taxă, cât şi a celor respinşi, pe programe
02 august Restituirea dosarelor, la cerere
01 octombrie Înmatricularea în anul I
01 - 19 octombrie Semnarea contractelor de studii
Observații:
În funcție de numărul candidaților înscriși, Comisia Centrală de admitere a ASE își rezervă dreptul de a modifica graficul desfășurării admiterii 2018 2019, anunțând public acest lucru, în timp util.
Plata a ½ din taxa anuală de școlarizare se poate face doar în numerar la casieriile ASE.

CE CONŢINE DOSARUL DE ÎNSCRIERE?

Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza cărţii de identitate
Candidaţii care au absolvit programele de licenţă la ASE Bucureşti, promoţia 2018, se vor înscrie pe baza informaţiilor din Baza de date a ASE şi vor prezenta un dosar plic (pe care vor înscrie datele de
identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon) care va conține:
a) Copia cărţii de identitate
b) Copia legalizată sau certificată conform cu originalul, a certificatului de naştere;
c) Copia legalizată sau certificată conform cu originalul, a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de
familie, care să ateste că este apt pentru înscriere - în original, copie legalizată sau copie certificată
conform cu originalul;
e) Declaraţia pe propria răspundere, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic, prin care
candidatul se angajează că nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe
de studii universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de
studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora, şi că nu a fost exmatriculat din
ASE;
f) Două fotografii ¾;
g) Bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere;
h) Alte documente, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere.
Candidaţii, alţii decât cei absolvenţi de programe de licenţă la ASE Bucureşti, vor prezenta câte un
dosar plic, pe care vor înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon,
conținând următoarele documente:
a) Copia cărţii de identitate;
b) Diploma de licenţă (sau echivalentă), în original, copie legalizată sau certificată conform cu originalul
(pentru absolvenţii promoţiei 2018, adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor
aritmetice ale anilor de studii, a mediei examenului de licenţă, şi a celorlalte informaţii prevăzute de
Regulamentul privind regimul actelor de studii în învăţământul superior, aprobat prin OMEN nr.657/2014).
Pentru absolvenţii programelor de studii urmate în străinătate, diploma de licenţă/ adeverința de absolvire
va fi însoțită de atestatul de recunoaștere emis de Ministerul Educației Naționale – CNRED şi dosarul
de înscriere va fi vizat de Direcţia de Relaţii Internaţionale ASE.
c) Foaia matricolă sau suplimentul la diplomă de la programul de licenţă, în original, copie legalizată sau
certificată conform cu originalul (cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2018);
d) Diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), în original, copie legalizată sau certificată conform
cu originalul;
e) Copia legalizată sau certificată conform cu originalul, a certificatului de naştere;
f) Copia legalizată sau certificată conform cu originalul, a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
g) Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de
familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru înscriere - în original, copie legalizată sau copie
certificată conform cu originalul;
h) Declaraţia pe propria răspundere, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic, prin care
candidatul declară că nu a fost exmatriculat din ASE și se angajează că nu va beneficia concomitent de
finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma
simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale
acestora;
i) Două fotografii ¾;
j) Bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere;
k) Alte documente, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere.
Dosarele incomplete NU sunt acceptate pentru înscriere!

Facultatea de Business şi Turism - cladirea Mihai Eminescu Săli: 1419 (etaj 4) 1412, 1413 (etaj 4)

TAXA DE ÎNSCRIERE LA MASTERAT:

Este unică, indiferent de numărul opțiunilor exprimate de candidat pentru domeniul ales.

250 lei – pentru candidaţii proveniţi din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene.

400 euro – pentru candidaţii proveniţi din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană.